Statut

Na temelju članaka 12. i 14. Zakona o udrugama i fondacijama (¨Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine¨ broj 45/02,) osnivatelji na osnivačkoj Skupštini održanoj dana 04. travnja 2011. godine u Čerinu donose:

S T A T U T

Humanitarne udruge Fra Didak Buntić, Čitluk

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo Humanitarne udruge Fra Didak Buntić, Čitluk (u nastavku teksta: Udruga), a posebno naziv, sjedište, područje rada Udruge i odgovornosti članova, zastupanje i predstavljanje Udruge, pravni status, znak i pečat Udruge, ciljevi, djelatnosti, izvori sredstava i njihova namjena za slučaj prestanka Udruge.

Članak 2.

Osnivači utemeljuju Humanitarnu udrugu Fra Didak Buntić, Čitluk radi skrbi o bolesnima, siromašnima, starima, socijalno isključenim osobama i ugroženima svih vrsta, siromašnim studentima, ovisnicima, te radi promicanja ekološkog djelovanja.

Članak 3.

Naziv Udruge glasi: Humanitarna udruga Fra Didak Buntić, Čitluk.

Sjedište Udruge je u Čerinu na adresi Čitluk, Čerin bb.

Članak 4.

Udruga se registrira kod nadležnog ministarstva pravde HN županije / kantona čime stječe status pravne osobe. Područje rada Udruge je HN županija / kanton.

Članak 5.

Udruga ima svoj transakcijski račun kod poslovne banke.

Članak 6.

Udruga ima svoj pečat i znak.

Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzija 55 mm x 20 mm, s ispisanim nazivom i sjedištem Udruge. Na lijevoj strani pečata stoji lik fra Didaka Buntića. Pečat je obrubljen tradicionalnim hrvatskim tropletom. Natpis na pečatu jest:

Humanitarna udruga

Fra Didak Buntić

Čitluk

Na desnoj strani pečata stoji oznaka 1 ili 2, čime se označuje pečat broj 1 i pečat broj 2.

Znak Udruge: Na lijevoj strani znaka stoji lik fra Didaka Buntića. Znak je obrubljen tradicionalnim hrvatskim tropletom. Natpis na znaku jest:

Humanitarna udruga

Fra Didak Buntić

Čitluk

 

Znak Udruge može se koristiti kao naljepnica, bedž, značka, a može se izrađivati i kao suvenir i sl.

Izgled i uporabu znaka Udruge utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom .

 

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

 

Ciljevi Udruge su:

- pomagati bolesne i siromašne;

- brinuti se za ugrožene svih vrsta;

- pomagati djecu bez roditelja ili djecu iz razorenih brakova;

- stipendirati najsiromašnije studente;

- brinuti se za nezbrinute starce i starice, posebno one koji nemaju potomstva ili su

napušteni;

- organizirati kućnu njegu za teške bolesnike;

- organizirati palijativnu njegu za bolesnike;

- aktivirati mlade u svim navedenim aktivnostima da se odmaknu od ovisnosti;

- pomagati organizacije koje brinu o ovisnicima;

- pomagati fizičkim i pravnim osobama koje proizvode ekološku hranu;

- pomagati ekološke udruge i pokrete;

- organizirati ekološke akcije s ciljem očuvanja okoliša od zagađenja.

 

Postavljene ciljeve Udruga će ostvarivati kroz djelatnosti:

- prikupljanje donacija;

- prikupljanje i distribucija materijalne pomoći za osobe koje se nalaze u stanju socijalne potrebe;

- organiziranjem aukcija umjetnina, kulturno zabavnih priredbi, sportskih susreta i sl.

 

 

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUGE

 

Članak 8.

 

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge zastupaju i predstavljaju Udrugu.

 

 

IV. SREDSTVA UDRUGE

 

Članak 9.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga se koristi materijalnim i novčanim sredstvima.

 

Udruga stječe novčana sredstva potrebna za rad :

- iz članarina,

- dotacijama,

- donatorstvom,

- sponzorstvom,

- vlastitom djelatnošću Udruge.

Udruga za vođenje svojih aktivnosti može ostvariti prihode dobrovoljnim prilozima građana i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u domaćoj valuti i devizama, te obavljanjem vlastite djelatnosti u okvirima svojih programskih ciljeva.

Pomoć može biti :

- novčana sredstva,

- pokretna i nepokretna imovina,

- ostala sredstva.

Sva pokretna i nepokretna imovina koju Udruga stekne svojim djelovanjem njezino je vlasništvo i može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom.

 

Članak 10.

 

Sredstvima Udruge raspolažu Predsjednik i Predsjedništvo na temelju financijskog plana.

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je Predsjednik udruge.

Financijsku dokumentaciju potpisuje predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik i tajnik Udruge te su ujedno odgovorne osobe za materijalno-financijsko poslovanje.

Financijsko poslovanje uredit će se posebnim aktom.

Predsjednik Udruge dužan je podnositi izvješća o financijskom poslovanju Skupštini.

 

V. ČLANSTVO

Članak 11.

 

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno i stječe se upisom u Registar članova.

Redovitim članom Udruge može postati osoba, koja prihvati odredbe ovog Statuta, programske zadatke i plaćanje članarine.

Kandidat koji želi postati članom Udruge dužan je potpisati Pristupnicu u Udrugu.

O učlanjenju odlučuje predsjednik, dopredsjednik ili tajnik Udruge.

 

Članak 12.

 

Članovi Udruge mogu se učlaniti kao :

- redoviti članovi (članovi koji se neposredno angažiraju u radu Udruge)

- počasni članovi Udruge,

- članovi podupiratelji (koji materijalno i novčano podupiru rad i djelatnosti udruge ali nemaju vremena za angažiranje u radu i djelatnostima Udruge).

 

Članak 13.

 

Prava redovitog člana Udruge su :

- sudjelovati u radu Udruge,

- birati i biti biran u tijela Udruge,

- davati ocjene mišljenja i prijedloge o radu Udruge.

Dužnosti redovitih članova Udruge su :

- svojim ponašanjem i držanjem dostojno reprezentirati Udrugu ,

- raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge,

- izvršavati obveze koje su mu povjerene,

- čuvati čast i dostojanstvo člana,

- plaćati članarinu,

- pridržavati se Statuta Udruge.

 

Članak 14.

 

Svaki član ima iskaznicu.

Odluku o izgledu i načinu korištenja iskaznice donosi Predsjedništvo.

 

Članak 15.

 

O članovima Udruge vodi se posebna evidencija.

Način i ustrojstvo evidencije utvrđuje Predsjedništvo Udruge.

 

Članak 16.

 

Članstvo u Udruzi prestaje :

- smrću člana,

- istupom,

- brisanjem iz članstva,

- isključenjem iz članstva.

Članak 17.

 

Članstvo istupom prestaje pisanom izjavom člana da više ne želi biti članom Udruge.

Prije prestanka članstva istupanjem član je dužan izvršiti sve svoje obveze prema Udruzi.

 

Članak 18.

 

Brisanjem članstvo prestaje u slučaju:

- utvrđenja da nisu postojali uvjeti za učlanjenje.

 

Članak 19.

 

Isključenjem članstvo prestaje na dan konačnosti odluke o isključenju.

Članu se izriče isključenje ako:

- teže povrijedi Statut Udruge,

- povrijedi ugled Udruge ili ugled i čast drugih članova Udruge,

- ne izvrši obvezu koju je poduzeo ili koja mu je povjerena, a zbog toga Udruzi nastupe štetne posljedice,

- pristupi organizaciji čiji su ciljevi suprotni ciljevima Udruge,

- nedolično se ponaša ili nastupa neovlašteno u ime Udruge,

- nije platio članarinu za više od šest mjeseci.

Člana iz članstva isključuje Predsjedništvo Udruge.

Protiv odluke Predsjedništva Udruge član ima pravo žalbe Skupštini Udruge .

 

Članak 20.

 

Udruga ima počasne članove.

Počasni članovi su osobe koje nisu redoviti članovi a svojim radom i zauzimanjem doprinose ugledu i promicanju ciljeva i načela Udruge.

Počasne članove mogu predlagati svi članovi Udruge ali konačni sud o izboru donosi Predsjedništvo.

Počasni članovi mogu biti i strani državljani.

Počasnom članu uručuje se povelja o članstvu i iskaznica počasnog člana.

Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu tijela Udruge, ali bez prava glasa.

Počasni članovi nisu dužni plaćati članarinu.

O počasnim članovima vodi se evidencija.

 

Članak 21.

 

Udruga ima svoje članove podupiratelje.

Članom podupirateljem može biti osoba koja programski, materijalno i novčano podupire Udrugu, a nemaju vremena za angažiranje u djelatnostima Udruge.

Član podupiratelj ima pravo sudjelovati u radu tijela Udruge, ali bez prava glasa.

Članovi podupiratelji imaju iskaznicu.

 

 

Vl. USTROJSTVO UDRUGE

Članak 22.

 

Tijela Udruge su :

- Skupština,

- Predsjedništvo

- Nadzorni odbor,

Mandat članova tijela upravljanja je četiri godine.

 

1. Skupština Udruge

Članak 23.

 

Skupština je najviše tijelo Udruge i tvore je svi redoviti punoljetni članovi Udruge ukoliko je broj članova Udruge do 50, a preko tog broja Skupština se konstituira na zastupničkim načelima tako da se na svakih 10 članova Udruge bira 1 član u Skupštinu.

Mandat članova je četiri godine

Skupština ima ove nadležnosti :

- donosi, mijenja i dopunjuje Statut,

- bira i razrješava sva tijela Udruge,

- donosi program rada,

- odlučuje o imovini Udruge po pojedinom aktu raspolaganja preko 10.000 KM (deset tisuća KM),

- donosi preporuke, upute i smjernice tijelima Udruge,

- razmatra izvješća o radu tijela,

- razmatra i usvaja zaključni račun Udruge,

- odlučuje o prestanku Udruge,

- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu.

Skupština Udruge održava se najmanje jedanput godišnje kao redovita Skupština. Izvanredno zasjedanje Skupštine održava se prema potrebi.

Skupštinu saziva i njenim radom rukovodi predsjednik Skupštine.

 

Članak 24.

 

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine, odnosno Udruge najkasnije 10 dana prije njezinog održavanja uz objavu dnevnog reda, mjesta i vremena održavanja, te dostavu odgovarajućeg materijala.

Predsjednik saziva Skupštinu :

- kad ocjeni potrebu sazivanja Skupštine,

- na temelju zaključaka Upravnog odbora,

- na zahtjev Nadzornog odbora,

- na zahtjev 1/3 punoljetnog članstva.

Skupština može imati svečani karakter, te se saziva u povodu nekih naročito značajnih i svečanih događaja za udrugu. Svečanu sjednicu saziva predsjednik Skupštine odnosno Udruge bez predviđenih formalnosti.

Članak 25.

 

O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik.

Skupština donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova svih članova, a može punovažno raditi i odlučivati ukoliko je nazočno više od polovice njezinih članova.

 

2. Predsjedništvo

Članak 26.

 

Predsjedništvo sačinjavaju :

- predsjednik Udruge,

- dopredsjednik Udruge,

- tajnik Udruge,

- 2 redovna člana.

Članak 27.

 

Članove Predsjedništva bira Skupština neposredno na mandatni period od četiri godine.

Skupština može pojedinog člana Skupštine Predsjedništva opozvati i prije isteka njegovog mandata ako ocjeni da postupa protivno odredbama ovog Statuta, odnosno da ne sprovodi utvrđenu politiku ili ne izvršava odluke Skupštine ili Predsjedništva Udruge.

Skupština može opozvati cijelo Predsjedništvo ako utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti ili neznanja u pripremi akata i provedbi utvrđenog programa rada skupštine članovi Predsjedništva otežavaju rad i djelovanje skupštine Udruge, odnosno onemogućavaju ostvarivanje politike Udruge.

Opoziv članova Predsjedništva ili cijelog Predsjedništva obavlja se na način i po postupku predviđenom za njegov izbor.

 

Članak 28.

Predsjedništvo ima nadležnosti:

- donosi poslovnik o svom radu,

- odlučuje o imovini Udruge po pojedinom aktu raspolaganja do 10.000 KM (deset tisuća KM),

- donosi sve opće pravne akte osim Statuta Udruge,

- predlaže Skupštini program rada Udruge i financijski plan,

- određuje potpisnike financijske dokumentacije

- poduzima pravne radnje za Udrugu,

- daje prijedloge, inicijative i upute svim tijelima Udruge,

- poduzima mjere zaštite interesa Udruge,

- donosi odluke o članstvu i utvrđuje evidencije članstva Udruge,

- predlaže i razmatra sve pravne akte prije razmatranja na Skupštini,

- neposredno sprovodi odluke Skupštine,

- poduzima i druge radnje u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 29.

 

Za pojedina područja rada Predsjedništvo posebnom odlukom utemeljuje povjerenstva. Istom odlukom imenuje se povjerenik koji je osobno zadužen za provođenje povjerenih mu zadataka i odgovoran je Predsjedništvu .

 

3. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge

 

Članak 30.

 

Predsjednika, dopredsjednika i tajnika Skupštine bira Skupština natpolovičnom većinom svih punoljetnih članova Udruge. Glasovanje o izboru u pravilu je javno, a Skupština može odlučiti da se sprovede i tajno glasovanje.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Skupštine, odnosno Udruge imenuje se na period od četiri godine.

Prilikom razmatranja godišnjeg izvješća o radu Udruge Skupština odlučuje o povjerenju predsjedniku, dopredsjedniku i tajniku.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Skupštine ujedno su po položaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.

 

Članak 31.

 

Predsjednik ima ovlasti da u skladu s odlukom Predsjedništva obustavi od izvršenja svaki akt tijela Udruge osim odluke Skupštine, ako ocjeni da ta odluka nije u skladu sa Statutom i pravilima Udruge.

Ovo pravo Predsjednik može prenijeti i na dopredsjednika i tajnika.

 

Članak 32.

 

Predsjednik Udruge :

- zastupa i predstavlja Udrugu pred trećim osobama;

- brine se o izvršavanju zadataka koje je postavila Skupština;

- organizira i usklađuje rad Udruge;

- saziva sjednice Skupštine i Predsjedništva i rukovodi njihovim radom;

- usklađuje rad Skupštine i Predsjedništva;

- brine se o pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i

Predsjedništva;

- potpisuje akte donesene na Skupštini i Predsjedništvu;

- rukovodi stručnom službom Udruge;

- brine se o provođenju općih akata Udruge;

- izvršava odredbe financijskog plana i stara se o namjenskom korištenju

Sredstava;

- zaključuje pravne poslove u ime i za račun Udruge;

- daje inicijativu za unaprjeđenje rada Udruge;

- sprovodi mjere osiguranja i racionalnog korištenja osnovnih i drugih

sredstva Udruge;

- sudjeluje u radu svih tijela Udruge;

- posebnu brigu vodi o marketingu i osiguranju financijskih sredstava.

 

Dopredsjednik udruge zamjenjuje predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti.

 

Tajnik Udruge :

- koordinira rad članova Predsjedništva i Nadzornog odbora,

- brine se i vodi evidenciju o članovima Udruge,

- čuva pečat Udruge,

- prima, otvara i evidentira poštu,

- brine se o arhiviranju dokumentacije,

- vodi zapisnike sa sjednica tijela i komisija,

- brine se o korespondenciji Udruge,

- vodi administrativne poslove

- potpisuje financijske akte u odsutnosti Predsjednika.

Izbor, imenovanje i razrješenje tajnika obavlja se na isti način kao i predsjednika.

4. Nadzorni odbor

 

Članak 33.

 

Nadzorni odbor kontrolira financijsko i ostalo poslovanje Udruge te ostvarenje svrhe i ciljeva Udruge.

Nadzorni odbor je neovisno tijelo sastavljeno od pet članova i bira se na mandat od četiri godine.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi odbora samostalno.

 

Članak 34.

 

Nadzorni odbor nadležan je :

- kontrolirati provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruge;

- obavljati kontrolu izvršavanja zakonskih, ugovornih i drugih obveza Udruge;

- pratiti poštivanje odredaba Statuta i drugih općih akata;

- prati i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana Udruge;

- obavlja kontrolu namjenskog trošenja sredstava Udruge u skladu s financijskim

planom i programom rada;

- predlagati mjere koje bi trebalo poduzeti za sprječavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu;

- poduzimati i druge mjere u svezi sa svojim zadaćama i djelokrugom rada.

 

Članak 35.

 

O učinjenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Skupštinu Udruge, odnosno tijelo u čijem je radu nepravilnost nastala.

O nepravilnostima koje se pravodobno ne otklone Nadzorni odbor dužan je obavijestiti tijelo uprave koje obavlja poslove nadzora nad zakonitošću rada Udruge.

Tijela Udruge dužna su Nadzornom odboru pružiti potrebne podatke i omogućiti uvid u svu dokumentaciju, te osigurati uvjete rada.

 

 

VIl. UNUTARNJA ORGANIZACIJA UDRUGE

Članak 36.

 

Svoju aktivnost Udruga ostvaruje kroz sekcije.

Zadatak sekcija je da se preko organa Udruge predlaganjem, suradnjom i dogovorom zalažu za ostvarivanje interesa svojih članova i tako doprinesu prosperitetu Udruge u cjelini.

 

 

VIIl. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 37.

Rad Udruge je javan.

Javnost u radu Udruge osigurava se davanjem podataka o radu Udruge, predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, redovitim i povremenim obavješćivanjem članstva o svim aktivnostima unutar Udruge, javnošću sjednica organa Udruge.

 

 

lX. ODNOSI S DRUGIM SRODNIM ORGANIZACIJAMA

 

Članak 38.

 

Udruga svoje odnose prema ostalim srodnim Udrugama zasniva na uzajamnom poštivanju, iskrenom i humanom pristupu.

 

 

X. RADNI ODNOSI I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

Članak 39.

U cilju provedbe organizirane i stalne aktivnosti Udruge u Udruzi se mogu utvrditi odgovarajući poslovi koji se obavljaju s radnicima u stalnom radnom odnosu ili honorarno.

Poslovi zaposlenika u Udruzi utvrđuju se posebnim aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

 

Članak 40.

 

Sva prava iz radnog odnosa djelatnici Udruge ostvaruju u Udruzi u skladu s odgovarajućim zakonskim propisima.

 

Članak 41.

 

Stegovna odgovornost uređuje se odgovarajućim pravilnikom o stegovnoj odgovornosti članova Udruge.

U stegovnom postupku prvostupanjski organ je Predsjedništvo, a drugostupanjski organ je Skupština Udruge.

Odluka Skupštine je konačna i izvršna.

 

 

Xl. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 42.

 

Za slučaj prestanka rada Udruge, imovina koja ostane nakon podmirivanja svih obveza Udruge, prelazi u vlasništvo one organizacije koja preuzme funkciju Udruge.

Ukoliko takva organizacija ne postoji ili ne bude oformljena sva imovina prelazi u vlasništvo Udruge Susret, Čitluk (Udruga roditelja i prijatelja djece s posebnim potrebama) i Udruge Marija Vrata Nebeska (Čitluk, Obiteljski centar Papa Ivan Pavao II.) i daje se na raspolaganje istima u jednakom iznosu za obadvije udruge.

 

Članak 43.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na utemeljiteljskoj Skupštini Udruge.

 

Članak 44.

 

Tumačenje ovog statuta daje Skupština Udruge.

 

Članak 45.

 

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na isti način kao i ovaj Statut.

 

 

U Čerinu, 04. travnja 2011. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Fra Miljenko Mika Stoji